Arxiu Municipal de Lleida
Esteu aquí: Inici Serveis Condicions d'accés

Condicions d'accés

L'accés a la documentació que custodia el Servei d'Arxiu i Gestió de Documents de l'Ajuntament de Lleida és lliure, excepte en els casos en què la llei determini el contrari.

La consulta és lliure i gratuïta per a tots els majors de 16 anys degudament acreditats. La consulta de documentació està subjecta a la normativa vigent sobre accés als documents i, per aquest motiu, alguns documents són d'accés restringit o reservat.

Documents d’accés restringit

Aquells documents afectats pel que ha estat establert en la legislació vigent sobre el Patrimoni Històric Espanyol (art. 57 de la llei 16/85 de Patrimoni Històric Espanyol, de 25 de juny): Els documents que continguin dades personals de caràcter policial, processal, clínic o de qualsevol altra índole que puguin afectar la seguretat de les persones, el seu honor, la intimitat de la seva vida privada i familiar i la seva pròpia imatge, no poden ser públicament consultats sense que hi hagi el consentiment exprés dels afectats o fins que hagi transcorregut el termini de vint-i-cinc anys des de la seva mort, si la data és coneguda, o, altrament, de cinquanta anys, a partir de la data dels documents.

Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Article 60.2, Les dades que figuren a l'Inventari del Patrimoni Cultural Català són públiques. Excepcionalment, per resolució del conseller de Cultura, es poden excloure de consulta pública dades relatives a la situació jurídica, la localització i el valor dels béns.

Llei 10/2001, de 13 de juny, d’Arxius i Documents, Article 34, Accés als documents públics, 1. D’una manera general, totes les persones tenen dret a accedir als documents que formen part de procediments administratius closos. 2. L’accés als documents públics només pot ésser denegat en aplicació de les limitacions legalment establertes. Les denegacions del dret d’accés als documents públics s’han de fer per resolució motivada. El fet que un document no sigui en un arxiu no l’exclou de consulta pública. L’accés està regulat també per Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya i la Llei orgànica 3/2018, de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

L’accés a la documentació general queda subordinat al fet que no es posin en perill els valors que aconsellen la seva conservació. A tal efecte el/la Cap del Servei d'Arxiu i Gestió de Documents podrà denegar la consulta dels originals, sense perjudici de la possibilitat d’accedir a les reproduccions de l’obra fixades en qualsevol dels mitjans o suports que constin a l’Arxiu.


Contactar | Avís legal

Plaça Paeria, 1 - 25007 - Lleida | Tlf 973 700 352 | Fax 973 700 665 | arxiu@paeria.cat
© La Paeria - Ajuntament de Lleida