Arxiu Municipal de Lleida
Esteu aquí: Inici Portal de Transparència i Normativa Marc legal

Marc legal

Disposicions generals

 

Legislació autonòmica

 

 

Línies prioritàries del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en matèria d’arxius i gestió documental. Subdirecció General d’Arxius i Museus. Barcelona, juliol 2015

 

Òrgans

Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents (DOGC núm. 5056 de 25/01/2008)

Arxius

Decret 190/2009, de 9 de desembre, dels requisits dels arxius del Sistema d'Arxius de Catalunya, del procediment d'integració i del Registre d'Arxius de Catalunya (DOGC, 5524, 11/12/2009)

Transparència i accés a la documentació

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC, 6780, 31/12/2014)

Protecció de dades de caràcter personal

Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades (DOGC 3835, 04/03/2003)

Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades (DOGC, 3625, 29/04/2002)

Règim jurídic i procediment administratiu

Llei 13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (DOGC, 1234, 22/12/1989)

Règim local

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC, 3887, 20/05/2003)

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals (DOGC, 1076, 02/2/1988); correcció d'errades DOGC, 1147, 26/05/1989)

 

Legislació estatal

 

 

Arxius

Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el Sistema Espanyol d'Arxius i es regula el Sistema d'Arxius de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics i el seu règim d'accés (BOE, 284, 25/11/2011)

Reial decret 1164/2002, de 8 de novembre, pel qual es regula la conservació del patrimoni documental amb valor històric, el control de l'eliminació d'altres documents de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics, i la conservació de documents administratius en suport diferent a l'original (BOE, 274, 15/11/2002)

Règim jurídic

Reial Decret Llei 11/2018, de 31 d’agost, pel qual es modifica la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (BOE, 236, 2/10/2015)

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas (BOE, 236, 2/10/2015)

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE, 285, 27/11/1992)

Transparència i accés a la documentació

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE, 295, 9/12/2013)

Accés i protecció de dades

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre,  el reglament de desenvolupament de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE, 17, 19/01/2008)

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE, 298, 14/12/1999)

Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal (BOE, 151, 25/06/1999)

Llei 5/1998, de 6 de març, d’incorporació al dret espanyol de la Directiva 96/9/CEE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de març de 1996, sobre la protecció jurídica de les bases de dades (BOE, 57, 7/03/1998)

Reial decret 1332/1994, de 20 de juny, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la llei orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal (BOE, 147, 21/06/1994)

Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge (BOE, 115, 14/05/1982)

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE 294, 06/12/2018)

Propietat intel·lectual

Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modificael text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996,de 12 d’abril (BOE, 162, 8/7/2006)

Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarant i harmonitzant les disposicions legals vigents en la matèria (BOE, 97, 22/04/1996)

 

Directrius internacionals

 


Contactar | Avís legal

Plaça Paeria, 1 - 25007 - Lleida | Tlf 973 700 352 | Fax 973 700 665 | arxiu@paeria.cat
© La Paeria - Ajuntament de Lleida