Arxiu Municipal de Lleida
Esteu aquí: Inici Portal de Transparència i Normativa Marc legal

Marc legal

Disposicions generals

 

Legislació autonòmica

 

 

Pla d'arxius i gestió documental de Catalunya. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, juliol 2023

 

Òrgans

Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents (DOGC núm. 5056, 25/01/2008)

Decret 52/2006, de 28 de març, sobre la composició i el funcionament del Consell Nacional d’Arxius (DOGC núm. 4604, 30/03/2006)

Arxius

Decret 190/2009, de 9 de desembre, dels requisits dels arxius del Sistema d'Arxius de Catalunya, del procediment d'integració i del Registre d'Arxius de Catalunya (DOGC núm. 5524, 11/12/2009)

Transparència i accés a la documentació

Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública (DOGC núm. 8339, 11/02/2021)

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC núm. 6780, 31/12/2014)

Protecció de dades de caràcter personal

Decret 162/2018, de 17 de juliol, de modificació del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades (DOGC núm. 7667, 19/07/2018)

Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (DOGC núm. 5731, 08/10/2010)

Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades (DOGC núm. 3835, 04/03/2003)

Règim jurídic i procediment administratiu

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, 05/08/2010)

Règim local

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm. 3887, 20/05/2003)

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals (DOGC núm. 1076, 02/12/1988)

 

Legislació estatal

 

 

Arxius

Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el Sistema Espanyol d'Arxius i es regula el Sistema d'Arxius de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics i el seu règim d'accés (BOE núm. 284, 25/11/2011)

Reial Decret 1401/2007, de 29 d’octubre, pel qual es regula la composició, funcionament i competències de la Comissió Superior Qualificadora de Documents Administratius (BOE núm. 267, 07/11/2007)

Reial decret 1164/2002, de 8 de novembre, pel qual es regula la conservació del patrimoni documental amb valor històric, el control de l'eliminació d'altres documents de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics, i la conservació de documents administratius en suport diferent a l'original (BOE núm. 274, 15/11/2002)

Règim jurídic i procediment administratiu

Reial decret 203/2021, de 30 de març de 2021, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics (BOE núm. 77, 31/03/2021)

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, 02/10/2015)

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, 02/10/2015)

Transparència i accés a la documentació

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (BOE núm. 295, 10/12/2013)

Accés i protecció de dades

Reial Decret 389/2021, d’1 de juny, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (BOE núm. 131, 02/06/2021)

Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals (BOE núm. 126, 27/05/2021)

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, 06/12/2018)

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 17, 19/01/2008)

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, 14/12/1999). Norma derogada, excepte articles 23 i 24, d'acord amb la disposició addicional catorzena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Llei 5/1998, de 6 de març, d’incorporació al dret espanyol de la Directiva 96/9/CEE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de març de 1996, sobre la protecció jurídica de les bases de dades (BOE núm. 57, 07/03/1998)

Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge (BOE núm. 115, 14/05/1982)

Propietat intel·lectual

Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril (BOE núm. 162, 08/07/2006)

Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, que regularitza, aclareix i harmonitza les disposicions legals vigents sobre la matèria (BOE núm. 97, 22/04/1996)

 

 

Directrius internacionals

 


Contactar | Avís legal

Plaça Paeria, 1 - 25007 - Lleida | Tlf 973 700 352 | Fax 973 700 665 | arxiu@paeria.cat
© La Paeria - Ajuntament de Lleida