Arxiu Municipal de Lleida

Normativa

Normativa sobre Administració electrònica a Catalunya

 

Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (DOGC, 5687, 06/08/2010).

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. (DOGC, 5686, 05/08/2010).

Ordre GAP/459/2010, de 22 de setembre, per la qual s'aprova el protocol d'interoperabilitat (DOGC, 5725, 30/09/2010).

Ordre GAP/570/2009, de 10 de desembre, per la qual s'estableix el procediment de tramesa de les actes i els acords dels òrgans de govern i administració dels ens locals al Departament de Governació i Administracions Públiques (DOGC, 5546, 15/01/2010).

Acord 1/2010, de 17 de juny, de la Comissió Nacional, d'Accés, Avaluació i Tria Documental sobre les condicions de substitució de documents en suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d'originals.

Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents (DOGC, 6927, de 04/08/2015).

Normativa sobre Administració electrònica a l'Administració General de l'Estat

 

Reial Decret Llei 11/2018, de 31 d’agost, pel qual es modifica la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions Públiques (BOE, 236, 2/10/2015)

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic (BOE, 236, 2/10/2015)

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Text actualitzat fins a 23/12/2009 (BOE, 150, 23/06/2007)

Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (BOE, 278, 18/11/2009)

Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, els productes i els serveis relacionats amb la societat de la informació i els mitjans de comunicació social

Reial Decret 209/2003, de 21 de febrer, pel qual es regulen els registres i les notificacions telemàtiques, així com la utilització de mitjans telemàtics per a la substitució de l'aportació de certificats pels ciutadans. Text actualitzat a 28/05/2005.

Ordre PRE/1551/2003, de 10 de juny, per la qual es desplega la disposició final primera del Reial decret 209/2003, de 21 de febrer, pel qual es regulen els registres i les notificacions telemàtiques, així com la utilització de mitjans telemàtics per substituir l'aportació de certificats pels ciutadans

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.Text actualitzat fins 29/12/2003.

Llei 25/2007, de 18 d'octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions

Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d'impuls de la societat de la informació. Text actualitzat a 29/12/2007.

Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica.

Reial decret 3/2010, de 8 de gener, estableix el desenvolupament de les Normes Tècniques d'Interoperabilitat que han de complir obligatòriament les administracions públiques.

 

Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, per la qual s’aprova la:

 

Resolució de 19 de febrer de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, per la qual s’aprova la:

 

 

Unió Europea

 

Directiva 1999/93/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 1999, per la qual s’estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica.

Directiva 2002/21/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relatiu a un marc regulador comú de les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques (Directiva marc).

Directiva 2002/19/CE del Parlament Europeo i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a l’accés a les xarxes de comunicacions electròniques i recursos associats, i a la seva interconnexió (Directiva d’accés) [Diario Oficial L 108 de 24.04.2002].

Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a l’autorizació de xarxes i serveis de comunicacions electròniques (Directiva d’autorització) [Diari Oficial L 108 de 24.4.2002].

Directiva 2002/22/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa al servei universal i els drets dels usuaris en relació amb les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques (Directiva servei universal).

Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques (Directica sobre la privacitat i les comunicacions electròniques).
Contactar | Avís legal

Plaça Paeria, 1 - 25007 - Lleida | Tlf 973 700 352 | Fax 973 700 665 | arxiu@paeria.cat
© La Paeria - Ajuntament de Lleida