Arxiu Municipal de Lleida

Marc legal

El marc legal que donà cobertura als procediments de depuració s’inicià amb el Decret número 108, de 16 de setembre de 1936, de la Presidencia de la  Junta de Defensa Nacional, que fou publicat a la Gaceta de Madrid, sota el significatiu títol de: “Declarando fuera de la Ley a los partidos o agrupaciones políticas que desde la convocatoria de las elecciones celebradas el 16 de febrero último han integrado el llamado Frente Popular, señalándose las medidas y sanciones que habrán de adoptarse tanto sobre aquellas como sobre los funcionarios públicos y los de las empresas subvencionadas por el Estado”.

Poc després, el general Franco dicta un Decret-Llei, de data 5 de desembre de 1936, en el qual es disposà directament “...la separación del servicio de toda clase de empleados, que por su conducta anterior o posterior al Movimiento Nacional, se consideren contrarios a éste, cualquiera que sea la forma en que ingresare y la función que desempeñen”. L’Ordre del Governador General, de data 2 de gener de 1937, concretava que els expedients de depuració de funcionaris locals s’havien de tramitar i resoldre per les mateixes Corporacions Locals, aplicant les sancions que “a su juicio procedan”.

Els nous ajuntaments havien de fer una crida a la reincorporació dels funcionaris, advertint que els que no es presentessin dins el termini fixat serien donats automàticament de baixa (els que estaven al front republicà, a l’exili, empresonats...). Tots els funcionaris presentats havien de passar pel procés de depuració.

La llei, de 9 de febrer de 1939, de Responsabilidades Políticas afectava  tota la ciutadania que s’hagués oposat a l’aixecament militar, per acció o per omissió. Conseqüència d’aquesta norma van ser dictades la llei, de 10 de febrer de 1939, “fijando normas para la depuración de funcionarios públicos” i l’Ordre de 12 de març de 1939, sobre “depuración de funcionarios de la Administración Local, en relación con el Movimiento Nacional”.

Fins a l’any 1951 cap altra norma regularia la depuració de funcionaris locals.

 


Contactar | Avís legal

Plaça Paeria, 1 - 25007 - Lleida | Tlf 973 700 352 | Fax 973 700 665 | arxiu@paeria.cat
© La Paeria - Ajuntament de Lleida